Donderdag 1 december 2022 - EY Nederland, Amsterdam

Partners

Blikverruimers

Blikverruimers heeft de ambitie om Nederland klaar voor de toekomst te maken: de bestuurlijke status quo wordt door hen uitgedaagd. Nieuw talent wordt geworven en opgeleid voor toezichthoudende functies.

Elk jaar wordt door Blikverruimers een twintigtal nieuwe commissarissen opgeleid via de Blikverruimers Academie. Achter Blikverruimers staat een team van energieke, gedreven en maatschappelijk betrokken professionals.

EBBEN Partners

EBBEN Partners staat opdrachtgevers bij om vraagstukken rond fraude, integriteit , internal audit en geschiloplossing snel, vakkundig en ‘to the point’ te adresseren. Dat doen zij zowel voor problemen die onmiddellijke aandacht vragen, zoals fraude en geschillen op gebied van integriteit, als voor oplossingen voor de lange termijn. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan het beoordelen van de inrichting van uw organisatie en het aanreiken van oplossingen om te zorgen dat uw organisatie ‘in control’ is.

Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het beleid rond integriteit en fraudepreventie. De partners en medewerkers van EBBEN kunnen putten uit een enorme bron van ervaring. De partners zijn altijd zelf hands-on betrokken bij de uitvoering van de opdrachten.

CERRIX

CERRIX is een software en consultancy organisatie met als specialisatie risico- en procesmanagement. De experts van CERRIX kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan  organisaties voor een betere en effectiever beheersing van risico’s. Er zijn immers nog al wat verborgen kosten in organisaties die veroorzaakt worden door het verzamelen, rubriceren en analyseren van risico-informatie voor allerlei stakeholders. Met CERRIX wordt dit proces efficiënter gemaakt, sneller en omdat de informatie inzichtelijker wordt gemaakt krijgt u een meer risicobewuste organisatie als resultaat.

 

IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De missie van IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie.

De hoofdtaken van IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.

Michael Page Risk & Compliance

In Nederland is binnen Michael Page een aparte divisie voor de sector Risk & Compliance, met diepgaande kennis op dit gebied. De gespecialiseerde Risk & Compliance divisie bestaat uit een klein team van ervaren Recruitment Consultants die de eisen en behoeften van iedere unieke functie op dit gebied van risk & compliance verstaan.

Michael Page Risk & Compliance is gespecialiseerd in de werving en selectie van gekwalificeerde professionals voor permanente functies, tijdelijke contracten en interim opdrachten, variërend van junior rollen tot functies op directieniveau.

Software Borg Stichting

Software is bedrijfskritisch, wanneer de continuïteit van de organisatie mede afhangt van de beschikbaarheid van de software en de daarbij behorende data. Wanneer bedrijfskritische software niet meer beschikbaar is of niet meer actueel, ontstaat schade. De belangrijkste maatregel op het gebied van continuïteit is een solide software-escrowregeling.

Software Borg is een full-service TTP (trusted third party) die continuïteit aan IT-leveranciers en gebruikers biedt door koersbepalende escrowregelingen. De escrowdienstverlening is gebaseerd op vijf kwaliteitscriteria. Zo bestaat de standaard escrowregeling uit een titelonderzoek, fingerprint, een volledige verificatie, een depot bij de IT-notaris en nazorg. De Software Borg Stichting, de centrale organisatie voor IT-notarissen, heeft voor elk van de vijf kwaliteitscriteria de professionele specialisten op het gebied van IT, IT-recht en informatiebeveiliging samengebracht.

TXchange -Game Based Learning Solutions

TXchange is a Thales Group company with over a decade of academic experience in developing game based learning solutions for professionals working in public and private organizations. TXchange evidence based learning solutions (serious games) improve and develop leadership skills of professionals to build better organizations. TXchange games encourage and guide trainees in exploring challenging missions with a permission to fail!

In addition to our ready-to-use games, TXchange also offers customized games, tailored to organizations and their specific learning goals and needs.

LexisNexis

LexisNexis Business Information Solutions (BIS), onderdeel van Reed Elsevier, is een vooraanstaande informatieleverancier voor professionals in verschillende sectoren wereldwijd. Op het gebied van Risk & Compliance helpt LexisNexis om uw organisatie te beschermen tegen imagoschade en alert te zijn op signalen van fraude, corruptie, faillissementen en te voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

LexisNexis biedt een totaaloplossing om de werkprocessen in uw organisatie optimaal in te richten voor screening en monitoring. U heeft toegang tot real time informatie uit relevante (inter)nationale databanken om uitgebreide due diligence uit te voeren en zo te voldoen aan de verplichtingen.

Stichting IT-notaris

Om maximale continuïteit te kunnen garanderen werkt Software Borg als enige escrowleverancier nauw samen met de IT-notaris. De Stichting IT-notaris is de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geaccrediteerde vakorganisatie van notarissen met een specialisatie op het vlak van IT en recht. De IT-notaris is gehouden aan de hoge kwaliteitseisen van de KNB en het Bureau Financieel Toezicht.

De standplaats van de IT-notaris (het protocol) kan niet failliet gaan en zijn aktes hebben dwingende rechtskracht. Bovenal hebben notarissen een wettelijke zorgplicht (Wet op het notarisambt), die inhoudt dat zij te allen tijde de belangen van alle betrokken partijen dienen te behartigen. De belangen van zowel de licentiegever als de licentienemer, zijn daarom bij hem in goede handen.

Public Values

De meerwaarde van Public Values is het verbreden van het netwerk en het toevoegen van experts vanuit verschillende disciplines. Experts uit de leefwereld, de systeemwereld en in relatie tot de “bedoeling”. Public Values begeleidt de interactie tussen partijen uit de publieke sector en experts naar nieuwe oplossingsrichtingen.

Public Values nodigt u uit om ook uw complexe beleidsvraagstukken samen met stakeholders en experts een stap richting de oplossing te brengen. Daarbij zorgt Public Values voor de inhoudelijke voorbereiding, leiden we discussie en uitwerking en monitoren we de oplossingsrichting.

PMP Supervisor

PMP brengt vraag en aanbod van commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden bij elkaar. Het bedrijf werd in 2013 opgericht door Gerben van der Werf, vanuit de gedachte dat het bijeenbrengen van de juiste mensen de kwaliteit van bestuur en management naar een hoger niveau brengt, het liefst op grote schaal. PMP vindt dat men  direct en vertrouwelijk in gesprek moet kunnen gaan met kandidaten die voldoen aan de specifieke wensen voor een commissaris, toezichthouder of lid van de raad van advies. PMP doet daarbij het voorwerk en zorgt ervoor dat op efficiënte en laagdrempelige wijze snel de juiste kandidaten gevonden worden. Het matchen via PMP verloopt anoniem. Pas op het moment dat alle betrokkenen er klaar voor zijn om wederzijds nader kennis te maken, houdt de anonimiteit op.

RISKID

De missie van RISKID is het verbeteren van risicomanagement binnen organisaties en projecten. RISKID is ervan overtuigd dat effectief risicomanagement alleen bereikt kan worden door het verhogen van het risicobewustzijn over de gehele organisatie. Dit doen zij door alle stakeholders te betrekken in het risicomanagement proces met innovatieve tooling en sociale technologie.

RISKID werkt nauw samen met wetenschappelijke instellingen zoals de TU Delft en experts uit het risicomanagement domein en “collaboration engineering” domein.

YX Company

YX Company beschikt over een revolutionair  meetsysteem waarmee gedrag en cultuur objectief en waardenvrij in beeld gebracht kan worden. Daarmee is er grip op gedrag en cultuur in organisaties en grip op de behoeften van uw klanten. Met dit systeem komt men erachter ‘waarom mensen doen wat ze doen’.

Voorspelbare patronen van houding, gedrag en denken in de data, dus na de meting, ontstaan als je het ‘waarom mensen doen wat ze doen’ koppelt aan ‘wat mensen doen of deden’. Het YX meetsysteem koppelt deze twee dimensies in haar metingen. Hierdoor ontstaat voorspelbare waarde, waarmee (risico)modellen gemaakt kunnen worden op basis van gedrag en men betrouwbare voorspellingen kan doen van business resultaten.

Transparency International Nederland

Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie (NGO) voor bestrijding van corruptie. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van TI.

Transparency International Nederland (TI-NL) is opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status. TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.