Donderdag 29 november 2018 - Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Partners

Public Values

In de publieke sector gaat het om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen met publiek geld. Logisch dat hier goed toezicht op moet zijn. Governance is het kernbegrip hiervoor. Governance gaat over sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Public Values helpt organisaties in de publieke sector om de governance zodanig vorm te geven dat de doelstellingen en de mens centraal staan.

Elke organisatie heeft doelstellingen. De realisatie van deze doelstellingen wordt bedreigd door risico’s. Risicomanagement zorgt ervoor dat deze risico’s worden beheerst zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Public Values werkt vanuit de bedoeling en de mens centraal. Compliance is een randvoorwaarde en geen doel.

Blikverruimers

Blikverruimers heeft de ambitie om Nederland klaar voor de toekomst te maken: de bestuurlijke status quo wordt door hen uitgedaagd. Nieuw talent wordt geworven en opgeleid voor toezichthoudende functies.

Elk jaar wordt door Blikverruimers een twintigtal nieuwe commissarissen opgeleid via de Blikverruimers Academie. Achter Blikverruimers staat een team van energieke, gedreven en maatschappelijk betrokken professionals.

IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De missie van IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie.

De hoofdtaken van IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.

EBBEN Partners

EBBEN Partners brengt accountants, consultants, juridische en IT-specialisten samen om uw vraagstukken snel, vakkundig en ‘to the point’ te adresseren. De partners van EBBEN hebben elk tenminste 20 jaar relevante werkervaring en zijn ‘hands-on’ actief en betrokken bij de opdrachten. EBBEN levert duurzame oplossingen voor lastige problemen rond governance, risk & compliance waarbij zij een bijzondere expertise hebben ontwikkeld op gebied van integriteit en fraude. EBBEN Partners beoordeelt de inrichting van uw organisatie en reikt u oplossingen aan om te zorgen dat uw organisatie ‘in control’ is. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het beleid rond integriteit en antifraude.

Institute for Financial Crime

Het Institute for Financial Crime (IFFC) is een netwerkorganisatie en biedt een platform aan de talrijke stakeholders in het complexe landschap van Financieel Economische Criminaliteit (FEC). Deze stakeholders hebben anno 2015 onvoldoende contact met elkaar; dat heeft te maken met een gebrekkige kennisinfrastructuur en onvoldoende bereidheid kennis en informatie te delen. Het is de ambitie van IFFC om zoveel mogelijk stakeholders (personen en organisaties) participant te laten worden van IFFC. Intrinsieke betrokkenheid en de echte wil om samen te werken en te willen vernieuwen zijn dan een randvoorwaarde.

IFFC biedt de participanten toegang tot een uniek netwerk inclusief de nieuwste methodieken en instrumenten, alsmede opleidingen en trainingen. De participanten van IFFC werken gezamenlijk in projecten gericht op het oplossen van knelpunten, het verbeteren en innoveren van hoogwaardig (financieel) forensisch onderzoek, alsmede de ontwikkeling van nieuw instrumentarium dat ingezet kan worden voor een betere bestrijding en beheersing van FEC.

Michael Page Risk & Compliance

In Nederland is binnen Michael Page een aparte divisie voor de sector Risk & Compliance, met diepgaande kennis op dit gebied. De gespecialiseerde Risk & Compliance divisie bestaat uit een klein team van ervaren Recruitment Consultants dei de eisen en behoeften van ieder unieke functie op dit gebied van risk 7 compliance verstaan. Michael Page Risk & Compliance is gespecialiseerd in de werving en selectie van gekwalificeerde professionals voor permanente functies, tijdelijke contracten en interim opdrachten, variërend van junior rollen tot functies op directieniveau.

LexisNexis

LexisNexis Business Information Solutions (BIS), onderdeel van Reed Elsevier, is een vooraanstaande informatieleverancier voor professionals in verschillende sectoren wereldwijd. Op het gebied van Risk & Compliance helpt LexisNexis om uw organisatie te beschermen tegen imagoschade en alert te zijn op signalen van fraude, corruptie, faillissementen en te voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

LexisNexis biedt een totaaloplossing om de werkprocessen in uw organisatie optimaal in te richten voor screening en monitoring. U heeft toegang tot real time informatie uit relevante (inter)nationale databanken om uitgebreide due diligence uit te voeren en zo te voldoen aan de verplichtingen.

RISKID

De missie van RISKID is het verbeteren van risicomanagement binnen organisaties en projecten. RISKID is ervan overtuigd dat effectief risicomanagement alleen bereikt kan worden door het verhogen van het risicobewustzijn over de gehele organisatie. Dit doen zij door alle stakeholders te betrekken in het risicomanagement proces met innovatieve tooling en sociale technologie.

De kracht en uniekheid van de software van RISKID zit hem in het collaboratieve en gebruiksvriendelijke karakter. Met gebruik van RISKID Essentials of RISKID Pro wordt er namelijk draagvlak gecreëerd in organisaties. Risicomanagement wordt interactiever en effectiever door de betrokkenheid van de medewerkers in een organisatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gebruik van de RISKID tools leidt tot een reductie in arbeidstijd van 50% en voor wat betreft project tijd ligt dat tussen de zestige en negentig procent.

RISKID werkt nauw samen met wetenschappelijke instellingen zoals de TU Delft en experts uit het risicomanagement domein en “collaboration engineering” domein.

PMP Supervisor

PMP brengt vraag en aanbod van commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden bij elkaar. Het bedrijf werd in 2013 opgericht door Gerben van der Werf, vanuit de gedachte dat het bijeenbrengen van de juiste mensen de kwaliteit van bestuur en management naar een hoger niveau brengt, het liefst op grote schaal. PMP vindt dat men  direct en vertrouwelijk in gesprek moet kunnen gaan met kandidaten die voldoen aan de specifieke wensen voor een commissaris, toezichthouder of lid van de raad van advies. PMP doet daarbij het voorwerk en zorgt ervoor dat op efficiënte en laagdrempelige wijze snel de juiste kandidaten gevonden worden. Het matchen via PMP verloopt anoniem. Pas op het moment dat alle betrokkenen er klaar voor zijn om wederzijds nader kennis te maken, houdt de anonimiteit op.

Transparency International Nederland

Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie (NGO) voor bestrijding van corruptie. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van TI.

Transparency International Nederland (TI-NL) is opgericht als een vereniging met leden. TI-NL is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status. TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Hierbij wordt sterk gekeken naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

Total Solutions

Total Solutions levert Consulting, Contracting, Recruitment en Training Services aan de Financila Services Industry. Total Solutions is in 2001 opgericht door Robi Dattatreya en heeft kantoren in Amsterdam en Den Haag.

Het team bestaat uit hoogopgeleide specialisten met vele jaren werkervaring in de financiële sector. Met deze ervaring is Total Solutions in staat om goed de behoeften van de kandidaten te kunnen analyseren en op grond daarvan de juiste match te kunnen maken, in het voordeel van zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

YX Company

YX Company beschikt over een revolutionair  meetsysteem waarmee gedrag en cultuur objectief en waardenvrij in beeld gebracht kan worden. Daarmee is er grip op gedrag en cultuur in organisaties en grip op de behoeften van uw klanten. Met dit systeem komt men erachter ‘waarom mensen doen wat ze doen’.

Voorspelbare patronen van houding, gedrag en denken in de data, dus na de meting, ontstaan als je het ‘waarom mensen doen wat ze doen’ koppelt aan ‘wat mensen doen of deden’. Het YX meetsysteem koppelt deze twee dimensies in haar metingen. Hierdoor ontstaat voorspelbare waarde, waarmee (risico)modellen gemaakt kunnen worden op basis van gedrag en men betrouwbare voorspellingen kan doen van business resultaten.